Loita pola igualdade de xénero en Dominicana

 Ámbito territorial: República Dominicana

Fechas: 2019-2020

Personas beneficiarias: Mozas e mozas en risco de exclusión e mulleres

Socios: Instituto de Acción Comunitaria (IDAC) 

Socio: Asamblea de Cooperación pola Paz

Financiador principal: Xunta de Galicia

Presupuesto: 238.253,09 €.  

 

A presente actuación forma parte dunha estratexia integral máis ampla levada a cabo no Concello de Ramón Santana, Provincia de San Pedro de Macorís (República Dominicana) a través de Plan Estratéxico Municipal (PEM) desenvolvido desde o ano 2011 polo IDAC e ACPP. Concretamente o proxecto exposto desenvolveuse en 3 bateyes do municipio, A Balsa, Cubana e Olivares (un total de 1.319 persoas) co obxectivo de mellorar as condicións de habitabilidade básica en Cubana, mediante a erradicación dos barracóns e vivenda precaria e o reforzo das capacidades comunitarias para a defensa e protección dos seus dereitos, con especial atención a mulleres e nenas, desenvolvendo accións orientadas ao fortalecemento de capacidades, a dotación de ferramentas e a sensibilización social.

Neste sentido, tendo en conta as principais necesidades e prioridades identificadas a través dos diagnósticos que levou a cabo na zona e en base á súa experiencia de traballo na mesma e no sector de habitabilidade e de fortalecemento do tecido social comunitario, ACPP, IDAC e Agareso expuxeron un proxecto orientado a mellorar das condicións de habitabilidade e dos mecanismos locais de defensa e protección dos DDHH e dereitos das mulleres das comunidades de Cubana, A Balsa e Olivares, municipio Ramón Santana, provincia  San Pedro de Macorís, República Dominicana.

 

 Traballáronse 4 eixos fundamentais consistentes en:

 Garantir o acceso a unha vivenda digna e segura a 33 persoas (21 mulleres e 12 homes) a través da construción e entrega a 8 familias de 4 bloques de vivendas encostadas (chamadas vivendas dúplex) cunha rede de depuración e conexión á fosa séptica existente con capacidade para 15 vivendas.

 Fortalecer a protección comunitaria dos bateyes da Balsa, Cubana e Oliveirais para facer fronte a posibles vulneracións de dereitos humanos e violencia contra as mulleres: creouse unha Rede de Defensoras de DDHH e dereitos das mulleres, co fin de consolidar a resposta comunitaria para a prevención e atención a vítimas de violencia de xénero pero tamén dando apoio emocional, orientación e acompañamento para activar o protocolo de denuncia. Definiuse un Plan de Acción e Incidencia Política e Institucional a nivel municipal e provincial, establecéndose o plan de ruta que haberá de levarse a cabo pola Rede.

 Promover unha cultura da igualdade e equidade de xénero. Leváronse a cabo talleres en centros educativos e nas comunidades para a promoción dunha vida sen violencia en colaboración co Ministerio de Educación, a través da Rexional 05 de Educación coa que se asinou un acordo. Traballouse especialmente con homes novos e adultos na construción de novas masculinidades.

 Garantir o coñecemento dos colectivos con capacidade de transformación social das ferramentas de comunicación e o seu uso para a defensa dos dereitos humanos: O compoñente de Comunicación para o Cambio Social abordouse principalmente desde o ámbito formativo de colectivos con potencial de incidir na transformación social da súa comunidade.

Así que nesta fase do proxecto centrámonos en:

 –          A formación do profesorado (20 persoas) en técnicas e metodoloxías de educomunicación, non limitándonos só ao profesorado asignado aos centros educativos da nosa zona de acción, senón que ampliando a convocatoria á rexión. Tras corroborar nas fases anteriores a utilidade desta metodoloxía, apostamos por formar ao propio profesorado dominicano para que a aplique. A todo iso engadimos o compoñente de igualdade, xa que é unha das temáticas que necesita unha abordaxe máis constante entre os nenos e as nenas do batey, e ao propio profesorado fáltalle capacitación sobre como tratala.

–          A formación de mulleres (15), promotoras comunitarias e profesoras, nas ferramentas de radio para que poidan utilizar a emisora comunitaria como canle para defender os seus dereitos. A través da creación dun grupo específico de mulleres que leven a cabo un programa radial tamén fortaleceremos ao propio Centro Tecnolóxico Comunitario ampliando o número de participantes. 

–          A formación de grupos de mozos (20) en audiovisual participativo e campañas de comunicación contra o machismo reforzará a capacidade destes mozos de incidir na súa comunidade e de xerar os seus propios discursos de transformación social, o que ao mesmo tempo promoverá un maior empoderamiento entre elas e eles.

 

Avaliación Externa

 

 

Share This