Comunicación comunitaria en Dominicana

Ámbito territorial: República Dominicana

Fechas: 2018-2019

Personas beneficiarias: Mozas e mozas en risco de exclusión dos bateyes de San Pedro Macorís

Socios: Instituto de Acción Comunitaria (IDAC) 

Socio: Asamblea de Cooperación pola Paz

Financiador principal: Xunta de Galicia

Presupuesto: 238.253,09 €.  

 

O Instituto de Acción Comunitaria (IDAC), ACPP e AGARESO, tendo en conta as principais necesidades e prioridades identificadas a través dos diagnósticos que levou a cabo na zona e en base á súa experiencia de traballo na mesma e no sector de habitabilidade e de fortalecemento do tecido social comunitario, expuxeron un proxecto orientado a mellorar as condicións de habitabilidade, de atención á saúde comunitaria e á violencia contra as mulleres, de 811 habitantes (382 mulleres e 429 homes) do Batey a Balsa, municipio de Ramón Santana, provincia de San Pedro de Macorís, República Dominicana.

Para iso, establecéronse 4 eixos fundamentais de actuación consistentes en:

 

Garantir o acceso a unha vivenda digna e saudable a 35 persoas (15 son mulleres e 20 homes) a través da construción e entrega a 9 familias de 5 bloques de vivendas encostadas (chamadas vivendas dúplex) cunha rede de depuración e conexión á fosa séptica existente con capacidade para 15 vivendas (a construción da mesma está prevista no proxecto de habitabilidade subvencionado pola Xunta de Galicia na convocatoria 2017).

Fortalecer a resiliencia comunitaria dos bateyes da Balsa, A Cubana e Olivares para facer fronte aos impactos antes desastres e vulneracións de dereitos humanos. Para iso creáronse estruturas de protección comunitaria, concretamente constituíuse unha Rede intercomunitaria de PMR inclusiva, que se encargou de elaborar coa colaboración de toda a comunidade 3 plans de protección e continxencia ante desastres e de mapas comunitarios de riscos. Deseñáronse dous tipos de mapas, por unha banda, o primeiro tipo recolleu informacións relacionadas con redución de riscos antes desastres e vías de evacuación e o segundo tipo, sinalaron outro tipo de vulneracións e ameazas que afectan o benestar das persoas do batey (especialmente mulleres, infancia, migrantes haitianos e persoas con discapacidade)

Fomentar a protección da infancia residente nos Bateyes da Balsa, A Cubana e Olivares ante desastres naturais e vulneración de dereitos. Leváronse a cabo talleres en centros educativos da Cubana e Olivares sobre dereitos de infancia e seguridade escolar e elaboráronse Plans Escolares de Xestión de Riscos. Estas accións deseñáronse e executáronse en colaboración co Ministerio de Educación no marco dos protocolos de actuación do Ministerio de Educación recollidos no seu Plan Institucional de Resposta a Emerxencias e Desastres. Traballouse non só coa comunidade educativa, senón que se incluíron as Asociacións de Pais, Nais e Amigos da Escola e a propia Rede Intercomunitaria.

Garantir o acceso á información sobre prevención, mitigación e resposta ante desastres das poboacións bateyanas así como a un coñecemento dos seus dereitos básicos. Este eixo centrouse no fortalecemento de capacidades dos actores locais comunitarios para a xerar información e mensaxes que contribúan á prevención de riscos e á defensa dos dereitos humanos, por unha banda, e na produción de recursos multimedia propios para a consecución dos obxectivos de sensibilización do proxecto. 

Así que por unha banda formouse e dotou de equipos básicos aos e as mozas que colaboran coa emisora de radio do Centro Tecnolóxico Comunitario (CTC) e formouse correspondentes comunitarios para actuar en casos de emerxencia. E doutra banda, xerouse de forma participativa anuncios publicitarios radiofónicos sobre prevención de riscos que se emitiron nas emisoras do municipio e creáronse curtos audiovisuais sobre dereitos da infancia, xunto aos nenos e nenas dos centros educativos da Cubana e Oliveirais.

Para complementar o traballo realizado na elaboración participativa de mapas de riscos realizáronse 3 anuncio audiovisuais de animación sobre os resultados máis destacados destes mapas para emitir a través de redes sociais, presentacións públicas e tv de ámbito local. Tamén se gravou e editou un vídeo sobre os simulacros de riscos para que poida servir como un produto pedagóxico para ensinar en comunidades e escolas. Para complementar estas actuacións realizouse un plan de comunicación para a contraparte e as organizacións socias no que se incluíron accións específicas de difusión deste proxecto.

Share This